Pårørendebehandling

«Samarbeid med pårørende, familie og nettverk tillegges stor betydning. Gode prosedyrer og faglig forankring for dette arbeidet vektlegges.»

Sigma Nord har siden klinikken ble opprettet hatt et eget tilbud til pårørende.

Det legges opp til at det avholdes ca. 10 «Familieuker» i løpet av året.

Vi sender ut invitasjon til pasientenes pårørende i siste del av behandlingsperioden

De som takker ja til å delta, går gjennom et eget kursprogram av fem dagers varighet.

Programmet har som overordnet siktemål at både den rusavhengige og familiemedlemmer skal få snakke ut om det som har vært vanskelig, og arbeide for et bedre samliv etter behandlingen.  Programmet er strukturert og gjennomprøvd. De pårørende bor i egne leiligheter som Sigma Nord eier.

Kurset, med opphold og bespisning er gratis for de pårørende. Oppdragsgiver faktureres heller ikke for disse innleggelsene.

Målgrupper

– Voksne barn (over 18 år) av rusmiddelavhengige

– Samlivspartnere

– Foreldre og søsken (over 18 år) til rusmiddelavhengige

– Etter vurdering: Andre nærstående personer

Innhold:

– Foredrag og temamøter.

– Gruppeterapi – pårørende alene, pasienter med sine pårørende, samt fellesgrupper.

– Individuelle samtaler med rusterapeut eller andre fagfolk.

– Sosialt samvær med andre pårørende.

Mål/behandlingsfokus:

– Bli kjent med egen utviklingshistorie for å se sammenheng mellom oppvekst i en rusbelastet familie og de symptomer/plager den enkelte har.

– Dele traumatiske og smertefulle opplevelser med medpasienter og behandlere i et trygt og ivaretagende miljø.

– Tåle å bli sett og få tilbakemeldinger på egen fungering i form av korrektiv og støtte.

– Mestring av følelser og tanker knyttet til ansvar, skyld og skam er sentralt.

– Samspillet med den rusavhengige,” medavhengighet” og konsekvenser.

– Avmakt vs. handlekraft, ny tilnærming.

Alle deltakerne i pårørende uken får tilbud om å gi skriftlig evaluering (anonymisert) etter endt uke. Tilbakemeldingene herfra sees på som innspill til å gjøre eventuelle endringer fremover, for å forbedre kvaliteten på familie/pårørende uken ytterligere.

Resultatene/evalueringene fra deltakerne er redegjort for i Krav 8: «Effektmålinger og forbedringsarbeid»