kvinnegruppe

Kjønnsspesifikk behandling

Sigma Nord har egen avskjermet enhet for kvinner på klinikkavdelingen med 7 plasser.

Menn har ikke adgang til denne avdelingen Mange rusavhengige kvinner er traumatisert med en mishandlings- og overgrepshistorie bak seg, og kan føle seg utrygge når de må leve tett sammen med menn. Kvinner er vanligvis i mindretall på behandlingsstedene og det kan lett føre til at de innordner seg mennenes atferd. På Sigma Nord er vi oss dette bevisst og har derfor egne kvinnegrupper som blir ledet av kvinnelig terapeut. Flere studier viser at kvinnespesifikk behandling har bedre behandlingsresultater enn mer tradisjonell kjønnsblandet behandling, (Dahlgren & Willanders, 1991, Jarvis, 1992, Ravndal, 1991, Ashley et al, 2003). Også menn har egne grupper på Sigma Nord. For menn kan kjønnsdelt behandling være bra fordi selve mannsfellesskapet kan åpne for å ta opp tema som ikke ville kommet fram med kvinner til stede. For eksempel om overgrep, kjønns- og omsorgsrollen eller vold og aggresjon.