Individuell terapi

Individualterapi hos psykolog

Etter hvert som pasientene blir tryggere og finner seg til rette i miljøet er det naturlig at mer bakenforliggende personlige problemer blir tatt opp i psykologsamtalene. Svært ofte avdekkes omfattende og ubearbeide traumer fra tidligere i livet. Det kan være omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep. Psykologene går grundig inn på personens livshistorie og aktuelle problemer. Følelsesmessige problemer som sinne, skam og sorg er sentrale tema. Likeså skal psykologen gjøre seg opp mening om pasientens kognitive forutsetninger for å ha nytte av behandlingen. Eventuelle problemer med lesing og skriving blir tatt opp. Psykologspesialisten kan også komme inn på spørsmål om seksuell legning. I tillegg foretas det en vurdering av suicidalfare og voldsproblematikk.

 

Individuelle samtaler med fagpersonell

Alle pasientene har møter med lege, psykolog, kontaktperson og sykepleier kort tid etter innleggelsen. Tverrfaglig team avgjør i ukentlig møte hvilke fagpersoner som skal knyttes til den enkeltes behandlingsopplegg. Kontaktperson har daglig kontakt med pasienten, og følger opp behandlingsplanen i samarbeid med pasienten. I tillegg kan pasienten fritt velge å ha samtale med alle fagpersoner som er ansatt på institusjonen. Individuell terapi avtales mellom terapeut og pasient. Enkelte pasienter fritas for gruppebasert tilnærming og har bare individuell terapi.