12-trinnsbehandling

Sigma Nord bygger sin behandling på 12-trinnsmodellen, men andre terapeutiske metoder er integrert i behandlingen. Les mer under bildet!

12-trinnsmodellen

12-trinnsbehandling startet opp i Minnesota på 40 tallet. Derav betegnelsen «Minnesotamodellen» i Europa. I dag foretrekker en å bruke «12-trinnsmodellen/12-trinnsbehandling».
Både sosiale, psykiske og helsemessige forhold vektlegges. I tillegg trekker 12-trinnsmodellen inn en åndelig dimensjon, definert som bevisstgjøring av egne verdier, normer og livstro,  uavhengig av livssyn.

Vår forståelse av rusavhengighet:

 1. Rusavhengighet kan behandles, men ikke helbredes. 
  Behandlingsmodellen har brakt med seg betydelig optimisme. I noen tilfeller kan pasienter bli frisk bare ved å lære seg å seponere rusmidler.
 2. Rusavhengighet er en sykdom.
  Rusavhengighet betraktes  som en primær lidelse og avhengigheten i seg selv må ha fokus i behandlingen (selv om også andre underliggende faktorer kan ha bidratt til utvikling av sykdommen).
 3. Rusavhengighet er en «no-blame» sykdom. 
  Siden avhengighet oppfattes som en sykdom knyttes det ikke moralsk skyld til at den oppstår. 12-trinnsbehandling understreker likevel den enkeltes ansvar for egen rusfrihet.
 4. Behandlingsmålene er totalt avhold fra alle rusmidler og livsstilsendring. 
  Redusert forbruk eller «kontrollert drikking» anses ikke som realistisk målsetting for personer med rusavhengighet.
 5. Selvhjelpsgrupper. 
  Deltakelse i selvhjelpsgrupper (AA/NA) etter endt 12-trinnsbehandling betraktes som svært viktig for å opprettholde varig rusfrihet.
Nøkkelbegreper i 12-trinnsbehandling:
Livsstilsendringsendring :
Behandlingen skjer gjennom et livsstilsprogram, med kombinasjon av «lånt kunnskap» fra selvhjelpsbevegelsen og profesjonell behandlerkunnskap. Behandlingstiltakene varierer fra ensidig døgnbehandling til kombinasjon med poliklinisk forberedelse og oppfølging.
Gruppebehandling:
Avstanden mellom den avhengige sin opplevelse av problemet og omgivelsene, blir større med voksende rusproblem. Hensikten med gruppebehandling er å speile denne avstanden mellom egen opplevelse og andres opplevelse av problemet, ved strukturerte tilbakemeldinger og individuelle oppgaver i gruppe, og således gi økt innsikt på behovet for endring.
Fleksibel bruk av metoder:
Det brukes metoder som narrativer (historier/fortellinger), tilbakefallsforebygging, familiemøter, pårørendesamarbeid, kognitiv terapi, Affektiv terapi, Mindfullness og andre metoder. Metodene brukes fleksibelt og varierer fra behandlingssted til behandlingssted med sikte på å styrke bevisstgjøring og evne til å oppnå endring og mestring av et rusfritt liv.
Familieprogram:
Rusavhengighet rammer hele familien. Det blir fokusert på dette gjennom to parallelle prosesser; det vil si et opplegg der både pårørende og rusavhengige trekkes inn. Pårørende gies hjelp for egen del (med-avhengighet),  men også for samspillet sin del.

Deltagelse i selvhjelpsgrupper:
Pasienter går i selvhjelpsgrupper parallelt med behandlingen.

Bruk av egenerfaring og tradisjonelt profesjonelt utdannede:
Med egenerfaring menes her rusavhengige, som har flere års rusfrihet og opplæring/eller utdanning i terapi. Denne kompetanse kommer i tillegg til tradisjonelt utdannede behandlere som sykepleier, sosionom, lege, psykolog, ulike instruktører m.v.

Psyko-edukativ tilnærming for både pasienter og pårørende:
Det er faste temaer i kunnskapsformidling med sikte på å gi perspektiv til egen lidelse og skape motivasjon for livsstilsendring. Det gjelder både rusavhengige og pårørende. Det kan variere hvordan opplegget er for familie/pårørende.

Terapeutisk miljø:
Det er ansatt miljøarbeidere, som er tilgjengelige for samtaler og spørsmål utenom gruppetiden. Det brukes film, videoer, dagbokskriving, 10-trinnsmøte og møtedeltagelse i selvhjelpsgrupper på ettermiddag/kveld.

Målsetting: Rusfrihet og livsstilsendring
Behandling skjer gjennom et livsstilsprogram, med kombinasjon av «lånt kunnskap» fra selvhjelpbevegelsen og profesjonell behandlerkunnskap.
I terapien prøver en å hjelpe pasienten til å se sin egen situasjon og ta konsekvensen av sine handlinger. På denne bakgrunnen vil hun eller han kunne endre sine holdninger og sin væremåte – og aktivt velge et rusfritt liv.
Vi forsøker å hjelpe individet til å oppdage og utvikle egne holdninger som kan lede fram til en livsstil som passer den enkelte best. Behandlingen har med andre ord et videre siktemål enn bare å avstå fra rusmidler. Økt total livskvalitet for pasienten er behandlingens overordnede målsetting.
Kort om behandlingen:
Behandlingen er spesifikt innrettet mot endring av avhengighetsadferden. Behandling i grupper sammen med andre som har tilsvarende problem er mye brukt innen 12-trinnsbehandling. Terapeutene som driver denne behandlingen har gjerne erfaringsbasert kompetanse. Økt selvinnsikt og hjelp til å se sin egen avhengighet slik den objektivt og subjektivt sett fremstår legges stor vekt på i gruppeterapien. Behandlingen har, som overordnet målsetting, å gi bedring av total livskvalitet parallelt med totalavhold fra alle rusmidler.
Moderne 12-trinnsbehandling i dag har også individuelle terapiopplegg ved siden av felles gruppeterapi. Det benyttes da metoder fra andre behandlingsmodeller og ulike helseprofesjoner blir involvert i behandlingen av den enkelte pasient.
I løpet av en 12-trinnsbehandling blir også familien trukket inn og går gjennom et eget psykoedukativt program. Målet med programmet er å skape sunnere relasjoner i et ruspreget familiesystem.

Overordnede prinsipper:

 • 12-trinnsbehandling er primært rettet mot avhengighetstilstanden, samtidig som man hjelper pasienten til å ta vare på sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov
 • AA`s basale filosofi integreres med biomedisinsk og psykososiale synspunkter på rusavhengighet. Sentralt er gjennomgang av AAs første trinn (trinn 1-5).
 • Behandlingsprogrammene er strukturerte, intensive og kortvarige. Etter utredning og behandlingsplan, vil pasienten følge 2 behandlingslinjer: En fastlagt utfra det faste terapitilbud, den andre individuelt foreskrevet ut fra den enkeltes behov.
 • Rusterapeuter med egenerfaring arbeider sammen med helsepersonell.
 • Familien gis behandling for sin egen del, ikke bare for å dekke behovet hos den rusavhengige.
 • Siden det dreier seg om en kronisk sykdom, er det behov for behandling og støtte over lang tid. Deltakelse i etterbehandling og selvhjelpsgrupper anses nødvendig.
2017 © Sigma Nord - Klinikk for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering